เจาะลึกโครงการลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรก

เจาะลึกโครงการลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรก

เรื่อง : baania.com 

       มาตรการลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกที่ทางภาครัฐออกมาเพื่อช่วยเหลือให้การมีที่พักอาศัยหลังแรกของบุคคลทั่วไปนั้นทำได้สะดวกมากขึ้น เนื่องจากการซื้อบ้านจะสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้ ทำให้การตัดสินใจที่จะมีบ้านหลักแรกนั้นสามารถทำได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งการลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกนั้นจะมีรายละเอียดอย่างไร บ้านแบบไหนที่เข้าร่วมโครงการ และต้องยื่นเรื่องอย่างไร ในบทความนี้มีคำตอบให้   

ทำอย่างไรจึงจะได้ลดหย่อนภาษี 

       ก่อนที่จะได้รับการลดหย่อนภาษีนั้นอันดับแรกต้องเป็นผู้ที่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามระเบียบของกรมสรรพากรก่อน ซึ่งถ้าเป็นผู้ที่รายได้ยังไม่เข้าเกณฑ์เสียภาษีก็จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการลดหย่อนภาษีจากการซื้อบ้านหลังแรกได้ โดยการคิดภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดานั้นจะมีอัตราการคิดดังนี้ 

มีรายได้รวมต่อปีไม่เกิน 150,000 บาท    ไม่เสียภาษี 

มีรายได้รวมต่อปี 150,001 – 300,000 บาท เสียภาษี 5%

มีรายได้รวมต่อปี 300,001 – 500,000 บาท เสียภาษี 10%

มีรายได้รวมต่อปี 500,001 – 750,000 บาท เสียภาษี 15%

มีรายได้รวมต่อปี 750,001 – 1,000,000 บาท  เสียภาษี 20%

มีรายได้รวมต่อปี 1,000,001 – 2,000,000 บาท เสียภาษี 25%

มีรายได้รวมต่อปี 2,000,001 – 5,000,000 บาท เสียภาษี 30%

มีรายได้รวมต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป          เสียภาษี 35% 

บ้านประเภทไหนบ้างที่เข้าหลักเกณฑ์ 

       การซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เพื่อการพักอาศัย ไม่ว่าจะเป็น บ้านใหม่ บ้านมือสอง หรือคอนโดมิเนียม ซื้อเงินสด หรือกู้เงินธนาคาร ล้วนแต่มีสิทธิในการขอลดหย่อนภาษีได้ทั้งสิ้น เพียงแค่ว่าการซื้อที่อยู่อาศัยเหล่านั้นต้องเป็นการซื้อมาเพื่อทำการพักอาศัยจริง โดยที่ต้องไม่มีชื่อเป็นผู้ซื้อ หรือเป็นเจ้าของบ้านมาก่อน อีกทั้งยังต้องถือครองกรรมสิทธิ์ที่พักอาศัยนั้นไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรือคอนโดมิเนียมเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปีนับตั้งแต่วันโอนกรรมสิทธิ์ และที่สำคัญต้องเป็นผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย

โครงการบ้านหลังแรกได้ลดหย่อนภาษีเท่าไหร่ 

       โครงการลดหย่อนภาษีสำหรับบ้านหลังแรกนั้นสามารถลดหย่อนภาษีได้มากที่สุดถึง 200,000 บาท ถ้าเป็นการซื้อบ้านที่ถูกต้องตามระเบียบของโครงการฯ ซึ่งรายละเอียดในการลดหย่อนภาษีนั้นได้แก่ ถ้าซื้อบ้านหลังแรกภายในปี 2562 ในราคาไม่เกิน 5,000,000 บาท จะสามารถนำเอกสารต่างๆ มาทำเรื่องลดหย่อนภาษีตามโครงการบ้านหลังแรกได้  

       นอกจากนี้การเข้าโครงการลดหย่อนภาษีจากบ้านหลังแรกนั้น ต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ของบ้านให้เรียบร้อยระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งจะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีในปี 2563 ได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราภาษีที่ต้องจ่ายในแต่ละปีนั่นเอง 

ลดหย่อนภาษีได้ 200,000 บาทจริงหรือไม่ 

       การลดหย่อนภาษีของบ้านหลังแรกนั้นทางกรมสรรพากรกำหนดไว้ว่าสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท แต่ในความเป็นจริงแล้วการลดหย่อนภาษีจะคิดตามอัตราการเสียภาษีเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีรายได้สุทธิ 800,000 บาท/ปี จะเสียภาษีที่อัตรา 20% ถ้าซื้อบ้านในราคา 4.9 ล้านบาท จะลดหย่อนภาษีได้ 40,000 บาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงการลดหย่อนภาษีจากบ้านหลังแรกนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้ลดหย่อนภาษีถึง 200,000 บาท

ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างสำหรับการขอลดหย่อนภาษี 

       การขอลดหย่อนภาษีจากโครงการบ้านหลังแรกนั้นเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่ หนังสือรับรองจำนวนเงินที่ชำระค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์, หนังสือรับรองว่าเป็นการซื้อบ้าน หรือคอนโดหลังแรก, สำเนาสัญญาขาย (ท.ด.13) สำเนาสัญญาซื้อขายห้องชุดในอาคารชุด (อ.ช.23) หรือสำเนาหนังสือโอนกรรมสิทธิ์อาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดแล้วแต่กรณี, สำเนาเอกสารการกู้ยืนเงินจากสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นการกู้เงินมาซื้อบ้านหลังแรก 

       ซึ่งเอกสารต่างๆ เหล่านี้ให้แนบไปกับแบบฟอร์มการขอลดหย่อนภาษีประจำปี หรือ ภ.ง.ด.90 นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการยื่นด้วยตัวเอง หรือการยื่นในช่องทางออนไลน์ ซึ่งในการยื่นภาษีเงินได้ทั้งสองช่องทางนั้นจำเป็นต้องกรอกข้อความในช่อง “เงินได้ที่จ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ (ผู้มีเงินได้) มูลค่าอสังหาริมทรัพย์” โดยกรอกมูลค่าของบ้านที่ซื้อมาลงไปเพื่อใช้คำนวณสำหรับการลดหย่อนภาษี 

ลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกสามารถใช้ได้กี่ครั้ง 

       โครงการลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกนั้นไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่มีโครงการนี้ แต่โครงการนี้เคยมีมาแล้วในปี 2558 ซึ่งโครงการในตอนนั้นจะเป็นรูปแบบของการลดหย่อนภาษีเป็นระยะเวลาถึง 5 ปี โดยลดหย่อนภาษีเป็นจำนวน 20% ของราคาบ้าน ยกตัวอย่างเช่นซื้อบ้านมาในราคา 3,000,000 บาท ได้ลดหย่อนภาษี 20% ของราคาบ้านคือ 600,000 บาท ต้องใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 5 ปี ทำให้สามารถลดหย่อนภาษีได้ปีละไม่เกิน 120,000 บาทเป็นเวลา 5 ปี  

       ส่วนโครงการลดหย่อนภาษีบ้านในปี 2562 – 2563 นั้นจะเป็นการให้ใช้สิทธิเพียงครั้งเดียว คือลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท 

       โครงการลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกนั้นจัดว่าเป็นโครงการที่จัดทำออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างได้ผล เพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของวงการอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากทำให้บุคคลธรรมดาตัดสินใจซื้อบ้าน หรือคอนโดฯ ได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมได้อีกด้วย เนื่องจากผู้ที่ซื้อบ้าน หรือคอนโดฯ แล้วผ่านหลักเกณฑ์ของโครงการนี้จะได้รับการลดหย่อนภาษีเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างเยอะ ทำให้สามารถมีเงินมาจับจ่ายใช้สอยได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

 


เปิดจองทาวน์โฮม2ชั้น แปลงมุมสวย ทิศเหนือ ให้ได้เลือกจับจองเป็นเจ้าของกันพร้อมรับแคมเปญสุดพิเศษ จองเพียง 999 บาท ฟรีเฟอร์ / แอร์ / โอน

พร้อมเข้าอยู่แล้ววันนี้บนพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 128 ตร.ม. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

“เดอะฟอร์จูน สุวรรณภูมิ” ติดเนโกะ พาร์ค ใกล้จุดเข้า-ออก มอเตอร์เวย์ ทำเลดี เชื่อมต่อเมืองสะดวก 

☎️ สอบถามข้อมูล โทร. 086-324-7333

#ทาวน์โฮมสุวรรณภูมิ #เดอะฟอร์จูนสุวรรณภูมิ #บ้านลาดกระบัง #บ้านสุวรรณภูมิ#บ้านสวยแปลงมุม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Now Button
เดอะ ฟอร์จูน สุวรรณภูมิ